CELE STATUTOWE

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 § 6

 • Głównym celem Fundacji jest podejmowanie oraz wspieranie prowadzonej przez inne podmioty, w szczególności przez Zgromadzenie, działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, a także działalności z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, kultu religijnego, a także i wszelkiej działalności dobroczynnej świadczonej na rzecz potrzebujących, przede wszystkim dzieci i młodzieży, seniorów, niepełnosprawnych, osób potrzebujących wsparcia zawodowego, psychologicznego i wychowawczego oraz rodzin, – w ramach celów szczegółowych zdefiniowanych w ust. 2 poniżej, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z treści nauczania Kościoła Katolickiego oraz misją i duchowością Zgromadzenia Sióstr od Aniołów z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej.
 • Do celów szczegółowych Fundacji wynikających z podejmowanej działalności pożytku publicznego należy:
 • działalność oświatowo-wychowawcza, w szczególności prowadzona na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, obejmująca również popularyzację nauki języków obcych, aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz wypoczynkowej;
 • promowanie wychowania w odniesieniu do Dekalogu oraz pielęgnowanie tradycji kulturowych i religijnych Kościoła Katolickiego,
 • wspieranie rodzin i więzi międzypokoleniowych,
 • pomoc psychologiczna i pedagogiczna, pomoc dla osób potrzebujących wsparcia zawodowego, psychologicznego i duchowego,
 • profilaktyka uzależnień i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotynizmowi, narkomanii, pornografii i innym uzależnieniom oraz działalność w zakresie profilaktyki aktualnych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja ochrony zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna,
 • działanie na rzecz rozwoju i upowszechnienia kultury i sztuki, w tym jako form oddziaływania wychowawczego oraz form rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich oraz kultywowanie kultury europejskiej, upowszechnianie historii,
 • prowadzenie działalności opiekuńczej i charytatywnej na rzecz ubogich, seniorów, chorych i samotnych, osób niepełnosprawnych i specjalnej troski, rodzin wielodzietnych, niepełnych, dysfunkcyjnych, osób bezrobotnych, bezdomnych, dotkniętych prostytucją i wszelkiego rodzaju przemocą, dzieci i młodzieży oraz innych potrzebujących,
 • wsparcie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób wskazanych powyżej,
 • wspomaganie rozwoju rodzin, wspólnot i społeczności lokalnych,
 • ochrona środowiska i życia ekologicznego.
 • Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać programowo, organizacyjnie i finansowo działalność innych osób fizycznych lub prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 7

Cele określone w § 6 powyżej Fundacja realizuje poprzez: 

 1. odpłatną działalność pożytku publicznego obejmującą:
 2. organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie porad psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrycznych i prawnych, konsultacji i terapii, w tym w formie poradni,
 3. zakładanie i prowadzenie domów rekolekcyjnych, organizowanie rekolekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 4. zakładanie i prowadzenie szkół i przedszkoli oraz innych placówek systemu oświaty wskazanych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2018 r. poz. 996 ze zm.),
 5. organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 6. organizowanie zajęć w zakresie kultury i sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 7. organizowanie wyjazdów na imprezy kulturalne, artystyczne oraz informacyjne,
 8. prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym,
 9. działalność wydawniczą,
 10. zakładanie i prowadzenie domów pomocy społecznej;
 11. nieodpłatną działalność pożytku publicznego obejmującą:
 12. organizowanie lub finansowanie:

– opieki wychowawczej i społecznej, w tym ośrodków wychowawczo-terapeutycznych oraz ośrodków interwencji kryzysowych,

– spotkań, klubów dyskusyjnych, warsztatów, zajęć terapeutycznych i sportowych, wyjazdów dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i trudnych środowisk, niepełnosprawnych, osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

– imprez artystycznych, sportowych, festynów, pikników,

-spotkań, klubów dyskusyjnych, warsztatów, zajęć i wyjazdów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sztuki, nauki,

– działalności grup terapeutycznych, socjoterapeutycznych i  grup wsparcia dla osób potrzebujących,

 • zakup sprzętu artystycznego, naukowego (w tym środków dydaktycznych), sportowego i rehabilitacyjnego dla prowadzonych placówek oraz innych podmiotów realizujących cele Fundacji,
 • włączanie wolontariuszy w realizację celów Fundacji,
 • organizowanie dla beneficjentów Fundacji pracowni, kół, sekcji, zespołów, klubów z dziedzin objętych działalnością Fundacji,
 • wspomaganie inicjatyw realizujących cele Fundacji, w szczególności dotyczących kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultu religijnego i formacji, aktywizacji i rehabilitacji zawodowej oraz pomocy społecznej, w tym poprzez tworzenie jednostek, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 statutu, domów pomocy społecznej i placówek systemu oświaty, a także udzielanie wsparcia finansowego podmiotom realizującym cele zbieżne z celami Fundacji,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami, w tym przedsiębiorcami oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działaniami na rzecz realizacji celów fundacji,
 • udzielanie wsparcia materialnego, w tym finansowego, osobom potrzebującym, do których adresowana jest działalność Fundacji,
 • wspieranie inwestycji remontowo-budowlanych instytucji i podmiotów realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;
 • prowadzenie działalności integrującej podopiecznych Fundacji, wolontariuszy oraz sponsorów i darczyńców poprzez aktywność kulturalną i towarzyską,
 • upowszechnianie zasad ochrony środowiska,
 •  działanie mające na celu poprawę sytuacji psychofizycznej i socjalnej podopiecznych Fundacji, wspieranie ich zainteresowań,
 • wspieranie organizacji młodzieżowych, studenckich, stowarzyszeń, bractw, organizacji wolontariuszy, realizujących i wspierających cele Fundacji,
 • propagowanie wśród dzieci, seniorów, niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym działalności kulturalnej, rekreacyjnej, religijnej oraz hobbistycznej.